Miras Hukuku

Miras Hukuku


Miras Hukuku Avukatı Ankara

Miras hukuku özel hukuk dalı olup, gerçek kişinin ölümü veya ölüme eş tutulan örneğin; gaiplik kararının mevcut olması gibi intikale elverişli olan malvarlığı değerlerinin ve zilyetliğinin akıbetinin belirlenmesine ilişkin kuralları kapsayan Miras Hukuku, Türk Medeni Kanunu’nun 495-675. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Kural olarak tüm mirasçıların, miras kalan malvarlığı değerleri üzerinde miras hakkı vardır. Miras paylaşımı, kanunda belirlenmiş olarak mirasçılara, miras payları oranında paylaştırılır. Ancak muris, ölmeden önce mirasçılar arasında hakkaniyete uymayacak şekilde bir paylaşım yapmış olabilir.

Bir diğer önemli husus, miras sebebiyle istihkak davasına ilişkindir. Miras sebebiyle istihkak davası TMK 637. maddesinde düzenlenmiş olup, yasal veya atanmış mirasçı, terekeyi veya bazı tereke mallarını elinde bulunduran kimseye karşı mirasçılıktaki üstün hakkını ileri sürerek miras sebebiyle istihkak davası açabilir.

Diğer başlıca miras davaları, mirasın reddi davası, mirastaki ortaklığın giderilmesi, tenkis davalarıdır.

Miras Hukuku Davaları ile ilgili yetkili mahkemelerde Miras Hukuku konusu davası içerisine giren konularda dava açılır. Açılacak Miras Davasının konusunda uzman avukatlar ile takip edilmesi her zaman faydalıdır.

Miras Davalarında en önemli hususlar Zamanaşım süreleri,  Yetki itirazı ve dava içerinde verilen süreler. Bu hususların gözardı edilmesi hak kaybına yol açmaktadır. Miras Hukuku konusu içinde açılan Miras davaların konusunda tecrüben edinmiş bir avukat vekaletname verilmesi ile davanın takip edilmesi her zaman önem arz etmektedir.

Ankara’da çalışmalarına devam eden Av.Buğra Palabıyık’a info@bugrapalabiyik.com e-mail adresinden veya iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.