İdare Hukuku

İdare Hukuku


İdare Hukuku Davaları Ankara

İdarenin hukuku anlamına gelen idare hukuku, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine  ilişkin kuralları öngörür. Kamuya tanınan ayrıcalıklar ve üstünlük ile, kişiye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayarak, anayasada temeli belirlenmiştir.  İdarenin var oluşundaki amaç, kamu yararının  gerçekleştirilmesini sağlamak , bozulan dengeyi yeniden kurmaya çalışmak ve bireyin, hak ve hürriyetlerinin korunmasını sağlamaktır.  Toplum için önemli olan, insanların yerine getirilmesini istediği birtakım  ihtiyaçlar vardır. Bu ihtiyaçları  sıralayacak olursak;  savunma, eğitim, öğretim, sağlık gibi kamu hizmetleridir. Bu kamu hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli kuruluşları ve bu kuruluşların ödev ve yetkilerini düzenleyen kuralların tümü, idare hukuku kapsamında incelenir. 1879 Fransız Devrimi sonrasında Fransa” da ortaya çıkan İdare hukukunda, kamu yararı düşüncesi göz önüne alınmıştır. Kaynağını Roma” dan alan İdare hukuku, diğer hukuk dallarına göre,  çok daha genç bir hukuk dalıdır.

Değişen devlet  modeli anlayışıyla, gelişimini hızla sürdürmekte olup,  idare hukukunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıkları da, İdari yargı yoluyla  ancak çözümlenebilir. İdari davalar, İdare Mahkemesinde ve Vergi Mahkemesinde ya da Danıştay” da açılır. Bulunduğunuz yerdeki İdare ya da Vergi Mahkemesine başvurarak, dava dilekçenizi  verebilirsiniz. Eğer açacağınız dava, Danıştay”ın  yetki alanına giriyorsa, dilekçenizi İdare Mahkemesi ya da Vergi Mahkemesi başkanlıklarına, yoksa Asliye Hukuk Hâkimliklerine vermeniz gerekmektedir.  İdarenin gerçekleştirdiği iş ve işlemlere karşı, İdari Davaların açılması için, ilgili işin idare,  yani bir kamu kurumu tarafından yapılmış olması gerekmektedir. Eğer, idari işlem devam etmekte ve başka bir makamın onayına da ihtiyaç duyuluyorsa, verilen karara karşı, başvuru yaparak kararın değiştirilmesini talep edebilmek mümkünse, o işlem kesin olarak tamamlanmamış demektir. Öncelikle idari yolların tamamının bitirilmesi gerekmektedir.

İdari Davalarda Yetkili Mahkemeler

Dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari mercinin bulunduğu yerdeki idare mahkemesi genel yetkilidir. Genel yetki kuralı özel kanun ile yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması durumunda uygulanır.

  • İdari sözleşmeden kaynaklanan davalarda, sözleşmeyi yapan idarenin bulunduğu yerdeki idare mahkemesi yetkilidir.
  • İdari bir eylemden kaynaklanan davalarda, eylemin yapıldığı yerdeki idare mahkemesi yetkilidir.
  • İdari hizmetin yürütülmesinden kaynaklanan davalarda, hizmetin görüldüğü yerdeki idare mahkemesi yetkilidir.
  • İdari mahkemelere ilişkin yetki kamu düzeninden kaynaklanır ve mahkemece resen değerlendirir.